Melitor

Realizacje Melitor w 2019 roku:

 • Wykonanie umocnień pod obiektami mostowymi w ramach realizacji kontraktu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565”
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110067L od km 0+000 do km 0+920 w m. Wola Idzikowska, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
 • Wykonanie prac konserwacyjnych zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie

Realizacje Melitor w 2018 roku:

 • Odbudowa drogi gminnej Nr 126011L od km 0+123 do km 0+538 w miejscowości Fajsławice, w związku z uszkodzeniami spowodowanymi gwałtownym spływem wód opadowych w 2017r.
 • Wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach hydrotechnicznych zbiornika Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie
 • umocnienie zbiornika w ramach kontraktu: „Budowa pompowni wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, umożliwiającej swobodny przepływ wód w rowie „C” do przerzutu wody na dalszy odcinek zlokalizowana na działkach ewidencyjnych 131, 127, obręb 28 Zaróbka, oraz na działkach ewidencyjnych nr 43, 84, obręb 10 Janowica, jednostka ewidencyjna 061001_2 Cyców, powiat łęczyński ”
 • „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo. Część I. Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem i wykonaniem wiat targowych oraz domków handlowych” – branża drogowa
 • Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, kanałów oraz zbiorników wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Zamościu – Część IV – Utrzymanie Kanału Wieprz Krzna na terenie NW Łęczna w km 19+025 – 40+570 oraz zbiornika Dratów wraz z budowlą wpustową, Przepompownią Bogdanka na Kanale Bogdanka-Wola Wereszczyńska, rz. Stoki

Realizacje Melitor w 2017 roku:

 • Wykonanie prac konserwacyjnych ziemnych urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie
 • Roboty ziemne pod budynek handlowo-usługowy DECATHLON w m. Lublin
 • Remont jazu i koryta rzeki Siennica w km 17+400 w miejscowości Zagroda Stawy Rybne, gm. Siennica Różana, pow. Krasnystaw, woj. Lubelskie
 • Wykonanie robót konserwacyjnych jazów węzła Borowica – Inspektorat Krasnystaw
 • Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czysta Dębina, położonej na działce nr ew. 864 od km 0+235 do km 0+685
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Czysta Dębina – Kolonia w ciągu drogi gminnej nr 110072L od km 0+015,88 – 0+998,00
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110068L w miejscowości Wola Idzikowska od km 0+000 do km 0+340 w związku ze zniszczeniami spowodowanymi gwałtownym spływem wód w 2016r
 • Utwardzenie placu o powierzchni 225 m2 płytami „JOMB” 100x75x12 na podsypce piaskowej i chudym betonie 7,5.

Realizacje Melitor w 2016 roku:

 • Roboty zabezpieczające dwie pompownie na brzegach Zalewu Zemborzyckiego
 • Remont jazu zasuwowego rzeki Bystrzyca Mała w m. Wojcieszków
 • Konserwacja rzeki Marianka i Łopa
 • Konserwacja rzeki Gdola i Dorohucza
 • Roboty remontowo-konserwacyjne na wałach Bystrzycy w m. Lublin
 • Wykonanie naprawy-zabezpieczenia miejsca przesiąku w prawej zaporze bocznej zalewu Zemborzyckiego

Realizacje Melitor w 2015 roku:

 • Utrzymanie i konserwacja rowów i urządzeń w Parku Ludowym
 • Oczyszczenie przepustów z namułu przy DW 816, 844, 846, 850, 852
 • Konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Dwernickiego, Hrubieszów
 • Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w m. Siedliska II
 • Wykonanie drenażu rowów na obwodnicy Hrubieszowa

Realizacje Melitor w 2014 roku:

 • Remont przepustu z piętrzeniem Strumienia Olszowieckiego
 • Remont przepustu na rzece Kłodziance, pow. Parczewski
 • Udrożnienie koryta rzeki Bystrzycy
 • Konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Dwernickiego, Hrubieszów
 • Utwardzenie rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Mikuszewskie
 • Konserwacja rzeki Jankówka Górna
 • Konserwacja rzeki Wrzelówka - odmulenie koryta rzeki
 • Modernizacja drogi gminnej w msc. Gorzków-Wieś
 • Konserwacja Kanału Wieprz-Krzna w km 102+880 - 139+880
 • Remont zapory czołowej zbiornika Zalewu Zemborzyckiego

Realizacje Melitor w 2013 r.

 • Przebudowa układu wodnego w Ogrodzie Saskim w m. Lublin
 • Odbudowa progu korekcyjnego na rz. Bystrzyca w m. Lublin
 • Zabezpieczenie skarp rzeki Ciemięga wraz z remontem drogi w m. Dys
 • Odbudowa budowli regulacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisła w m. Kępa Chotecka

Pozostałe realizacje

 • Zabezpieczenie skarp rzeki Wieprz w obrębie mostu w ciągu drogi krajowej w Krasnymstawie.
 • Umocnienie brzegów rzeki Żółkiewka w obrębie mostu w ciągu drogi krajowej w Krasnymstawie.
 • Regulacja rzeki i umocnienie terenu w obrębie zabytkowego mostu na rzece Bystrzyca zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamojskiej w Lublinie.
 • Wykonanie konserwacji Kanału Wieprz – Krzna w km 53+600 – 102 +880 tj. 49,28 km wraz z bieżącymi remontami jazów w km 64+340 i 73+600 oraz udrożnieniem syfonu w km 61+930, pow. Parczew.
 • Wykonanie konserwacji Kanału Wieprz – Krzna w km 102+880 – 139+880 tj. 37,00 km pow. Radzyń Podlaski.
 • Wykonanie konserwacji Kanału Wieprz – Krzna w km 0+000-19+000 tj. 19,00 km wraz z bieżącymi remontami jazów Węzła w Borowicy pow. Krasnystaw.
 • Wykonanie konserwacji rzeki Czechówka w km 0+000 – 1+280 i 1+920 5+740 tj. 5,1 km w m. Lublin.
 • Wykonanie konserwacji rzeki Urzędówka w km 7+600 – 9+100 i 22+000 -24+460 tj. 2,96 km gm. Wilkołaz.
 • Wykonanie części hydrotechnicznej podczas budowy obwodnicy miasta Kraśnika, woj. lubelskie.
 • Odcinkowa regulacja rzeki Wieprz w rejonie mostu w Woli Skromowskiej.
 • Wykonanie regulacji i umocnienia dna i skarp rzeki Tyśmienicy w m. Kock.
 • Regulacja i zabezpieczenie skarp rowu melioracyjnego w m. Bogucin, gm. Garbów.
 • Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej nr 109635L od km 0+000 do km 0+350 w m. Boniewo, gm. Fajsławice.
 • Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Bug w km 458 – 459 m. Dorohusk – znak graniczny 987, pow. Chełm, woj. lubelskie..
 • Remont zniszczonego zabezpieczenia brzegów rzeki Wisły przy bulwarze na długości 400 m oraz zalanej instalacji elektrycznej, oświetleniowej bulwaru nad rzeką Wisłą w m. Puławy.
 • Umocnienie dna i skarpy odnogi rzeki Wisły w km 343-344 (obwałowanie w km 14+880 – 15+166 i 15+468 – 15+598) dla zabezpieczenia podłoża zmodernizowanego obwałowania rz. Wisły w Dolinie Opolskiej gm. Wilków, woj. lubelskie.
 • Wykonanie remontu i konserwacji zapór bocznych i rowów opaskowych zbiornika wodnego Zemborzyce w m. Lublin.
 • Wykonanie zbiorników wodnych małej retencji na terenie nadleśnictwa Krasnystaw.

ul. Długa 5/52
20-346 Lublin

tel/fax.: 81 524 06 10
e-mail: melitor@o2.pl

realizacja c2i.pl