Melitor

Oferta

Usługi podstawowe:

 • budowa przepustów,
 • budowa zbiorników wodno - retencyjnych,
 • umocnienia brzegów i dna,
 • budowa stopni wodnych, jazów i zastawek;
 • regulacja rzek i kanałów,
 • budowa i konserwacja wałów przeciwpowodziowych,
 • konserwacja cieków wodnych,
 • drenowanie gruntów rolnych;
 • budowa kanalizacji deszczowych i sanitarnych,
 • odwodnienia dróg i terenu,
 • niwelacja terenu,
 • wykopy;

Usługi dodatkowe:

 • fachowe doradztwo, sporządzanie opinii,
 • sporządzanie projektów i operatów,
 • nadzór prac melioracyjnych,
 • inwentaryzacja urządzeń wodno - melioracyjnych.

ul. Długa 5/52
20-346 Lublin

tel/fax.: 81 524 06 10
e-mail: melitor@o2.pl

realizacja c2i.pl